top of page

Venture philanthropy, inaczej: wspieranie przedsiębiorczości społecznej, wspólnotowej, czyli działań, które mają przynieść zysk
i jednocześnie realizować cele społeczne.

Celem venture philanthropy jest wzmacnianie organizacji realizujących misję społeczną przez udzielanie im pomocy finansowej i niefinansowej (doradztwo merytoryczne), aby zwiększać ich społeczne oddziaływanie.

Venture philanthropy korzysta z wszystkich dostępnych instrumentów finansowych (dotacji, inwestycji kapitałowych, kredytów itp.), zwracając przy tym szczególna ̨uwagę na ostateczny cel, czyli oddziaływanie lub wpływ społeczny.


 

VP charakteryzuje się partnerskim podejściem do podmiotów objętych wsparciem. Idea powstała w USA w połowie lat 90. ubiegłego wieku, a od 2002 roku zaczęła docierać przez Wielką Brytanię do Europy.

Wsparcie VP jest kierowane do organizacji zorientowanych na innowacyjność i otwartych na długoterminową, strategiczną wizję rozwoju oraz pragnących samodzielności i stabilizacji finansowej.

Podejście venture philanthropy charakteryzuje się kilkoma cechami, które ewoluowały w ciągu ostatnich kilku lat. Najważniejsze elementy VP to:

• Wysoki poziom zaangażowania – ścisła współpraca między organizacją realizującą misję społeczną
a organizacją venture philanthropy.

• Budowanie potencjału organizacyjnego – dążenie do wspierania rozwoju organizacji w rozmaitych obszarach, nie zaś poszczególnych projektów.

• Elastyczny dobór metod finansowania – korzystanie z różnorodnych instrumentów finansowych, dostosowanych do potrzeb wspierania organizacji.

• Wsparcie niefinansowe, przyczyniające się do zwiększenia efektywności zarządzania
(np. planowanie strategiczne, rozwijanie działalności dochodowej i inne).

• Rola partnerów – dostęp do partnerów, którzy oferują inwestobiorcom różnorodne i często uzupełniające się kompetencje i inne zasoby.

• Długotrwałe zaangażowanie – udzielanie wsparcia niewielkiej liczbie organizacji i zakończenie współpracy, gdy są one finansowo i operacyjnie samodzielne.

• Ocena wpływu społecznego – nacisk na dobre planowanie i wymierny wpływ społeczny, odpowiedzialność finansową i przejrzystość; ocena efektywności inwestycji na wielu poziomach.

Dowiedz się więcej: 
Pobierz materiały przygotowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce:

bottom of page